درباره نیمرخ

نیمرخ محلی است تا:

  • علاقه مندان به سینما و شخصیت های سیتمایی بتوانند از آخرین وقایع و اخبار سینما و شخصیت ها مطلع شوند وآن ها را دنبال کنند.

  • فیلم های روی پرده سینما را بر اساس زمان، مکان، سینما، فیلم جست و جو کنند.